Sukladno s čl. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće:

 

 1. raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje,
 2. predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja,
 3. daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja,
 4. prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja,
 5. općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 6. općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 7. utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 8. donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 9. propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta, u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 10. predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara,
 11. predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj,
 12. predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,
 13. predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka,
 14. imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja,
 15. predlaže i potiče mjere vezane za policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskome saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta,
 16. raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja,
 17. predlaže članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju,
 18. razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnima za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
 19. predlaže suglasnost na Statut javnog znanstvenog instituta (sukladno čl. 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 20. daje prijedlog o Ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno čl. 34. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 21. daje mišljenje o oduzimanju Ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno čl. 36. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
  na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora odgovornih za nepoštivanje zadanih rokova (sukladno čl. 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)