Područna vijeća razmatraju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za pojedina znanstvena područja i umjetničko područje, i to:

 • pitanja od važnosti za određeno područje, o čemu Nacionalnom vijeću predlažu mjere za njegovo unaprjeđenje,
 • pobliže utvrđuju prijedloge uvjeta za stjecanje znanstvenih zvanja za određeno područje i upućuju ih Nacionalnom vijeću,
 • daju prethodno mišljenje Nacionalnom vijeću u postupku izbora u znanstveno zvanje za određeno područje prema člancima; 33. stavak 4., i 35. stavci 6. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu ZZDiVO).

Za obavljanje poslova područnih znanstvenih vijeća Nacionalno vijeće imenuje na četiri godine predsjednike, potpredsjednike i članove sljedećih znanstvenih vijeća i umjetničkog vijeća:

Područje prirodnih znanosti

Područje tehničkih znanosti

Područje biomedicine i zdravstva

Područje biotehničkih znanosti

Područje društvenih znanosti

Područje humanističkih znanosti

Umjetničko područje.

Pojedino područno vijeće broji 9 do 11 članova.

Za interdisciplinarno znanstveno područje ne imenuje se područno vijeće, već za prijedloge interdisciplinarnih projekata i programa Nacionalno vijeće osniva stručna povjerenstva.

 

U znanstveno-istraživačkoj nadležnosti Područna vijeća;

 • na zahtjev Nacionalnog vijeća sukladno člancima 28., 29., i 30. ZZDiVO sudjeluju u provođenju postupka ocjene prijedloga kolaborativnih znanstvenih programa, znanstvenih centara izvrsnosti i prijedloga znanstveno tehnologijskih parkova,
 • u suradnji sa službama ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu MZO) i drugih hrvatskih ministarstava, sveučilišta i javnih instituta, predlažu poticajne mjere uključivanja hrvatskih znanstvenika i institucija u znanstvene kolaboracije u okviru programa EU i s drugim zemljama,
 • u suradnji sa službama MZO i drugih hrvatskih ministarstava, sveučilišta i javnih instituta predlažu poticajne mjere uključivanja hrvatskih znanstvenika i institucija svojim prijedlozima u znanstvene projekte i druge istraživačke aktivnosti Europskog istraživačkog savjeta (ERC), te druge programe fondova EU,
 • surađuju s odgovarajućim stručnim povjerenstvima i službama MZO u ocjeni kvalitete znanstvene infrastrukture, predlaganju mjera racionalne nabave znanstvene opreme i koordinacije njenog korištenja,
 • surađuju s Nacionalnom i sveučilišnim knjižnicama u analizi i predlaganju mjera i aktivnosti za poboljšanje dostupnosti inozemnim znanstvenim bazama te dostupnosti relevantnih međunarodnih znanstvenih publikacija,
 • surađuju s Hrvatskom zakladom za znanost u ocjeni kvalitete znanstvenih istraživanja u projektima Zaklade, te predlažu poticajne mjere unapređenja njihove kvalitete,
 • sudjeluju u ocjeni aktivnosti kolaborativnih znanstvenih programa, znanstvenih centara izvrsnosti, znanstveno tehnologijskih parkova i centara kompetencije i predlažu Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje njihove aktivnosti,
 • surađuju s Povjerenstvom za izdavačku djelatnost pri ocjenjivanju kvalitete znanstvenih časopisa te predlažu mjere za poticanje višejezičnih izdanja hrvatskih časopisa, njihovo uključenje u relevantne međunarodne citatne baze i snaženje njihovog čimbenika odjeka,
 • predlažu poticajne mjere za unapređenje suradnje službi i tijela MZO, Sveučilišta, Sveučilišnog računskog centra (SRCE), Nacionalne i drugih sveučilišnih knjižnica, specijaliziranih nacionalnih baza, platformi i portala kao što su CROSBI, HRČAK i drugih u oblikovanju Hrvatskog istraživačkog prostora (HIP) kao integrirane mrežne platforme koja će omogućiti brzu cjelovitu informaciju o:
  • znanstvenoj produktivnosti, publikacijama, citiranosti, hrvatskih znanstvenika,
  • domaćim i inozemnim znanstvenim projektima hrvatskih znanstvenika i njihovom financiranju,
  • patentima hrvatskih znanstvenika,
  • repozitoriju i mapiranju istraživačke opreme po institucijama, njenoj vrijednosti, suvremenosti, korištenju i troškovima održavanja,
 • predlažu poticajne mjere integriranja HIP u Europski istraživački prostor (ERA).

 

U nadležnosti visokog obrazovanja Područna vijeća;

 • surađuju s odgovarajućim stručnim tijelima i Radnim skupinama za praćenje »Bolonjskog« procesa (BFUG) MZO u analizi i ocjeni modernizacije, restrukturiranja i kvalitete hrvatskog sustava visokog obrazovanja te predlažu mjere za njegovo unapređenje,
 • surađuju s Akreditacijskim savjetom Agencije za znanosti i visoko obrazovanje (AZVO) u ocjeni kvalitete institucija i programa visokog obrazovanja, te predlažu poticajne mjere unapređenja njihove kvalitete,
 • surađuju s odgovarajućim Sektorskim vijećima Vijeća za razvoj ljudskih potencijala, tijelima Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem testu HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (u daljnjem tekstu HUP) u analizi kvalitete suradnje visokog obrazovanja i gospodarstva, te predlažu poticajne mjere unapređenja metoda analize sadašnjih i predviđanja budućih potreba tržišta rada,
 • surađuju sa sveučilištima i odgovarajućim agencijama u poticanju bilingvalne nastave i snaženju odlazne i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika,
 • u suradnji sa sveučilištima predlažu mjere za snaženje internacionalizacije hrvatskog sustava visokog obrazovanja i većeg sudjelovanja inozemnih studenata osobito hrvatske dijaspore programima visokog obrazovanja,
 • predlažu poticajne mjere utemeljenja osobito postdiplomskih zajedničkih studija (doktorskih diploma) s uglednim europskim i svjetskim sveučilištima,
 • u suradnji sa sveučilištima analiziraju i predlažu mjere unapređenja međunarodnog rangiranja hrvatskih sveučilišta,
 • u suradnji sa sveučilištima, Sveučilišnim računskim centrom (u daljnjem tekstu SRCE), Nacionalnom i drugim sveučilišnim knjižnicama, Povjerenstvom za časopise i knjige te drugim institucijama i organizacijama sudjeluju u promicanju digitalizacije nastavno-istraživačkog procesa,
 • surađuju s navedenim i drugim institucijama u predlaganju poticajnih mjera za međusobno umrežavanje hrvatskih sveučilišta i znanstvenih institucija u realizaciji znanstveno istraživačkih i obrazovnih programa, poticanju e-publikacija i online izdanja znanstvene i nastavne literature.

 

U nadležnosti tehnološkog razvoja i inovacija Područna vijeća;

 • surađuju sa stručnim tijelima i službama MZO nadležnim za tehnološki razvoj i inovacije u analizi i predlaganju poticajnih proračunskih i drugih mjera za ubrzanje transfera tehnologije i rast inovacijskih aktivnosti,
 • surađuju s tijelima i službama MZO, Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu MINIGO), Ministarstva financija (u daljnjem tekstu MF), odgovarajućim tijelima HGK, HUP i drugih u predlaganju poticajnih poreznih i drugih mjera ekonomske politike za povećanje ulaganja gospodarskih subjekata u istraživanje i razvoj,
 • surađuju s Vijećem za inovacije MINIGO, odgovarajućim tijelima HGK i HUP u analizi i predlaganju poticajnih mjera unapređenja kvalitete primijenjenih istraživanja i rasta inovativnosti gospodarskih subjekata,
 • surađuju s odgovarajućim agencijama i drugim tijelima i udrugama u unapređenju zaštite intelektualnog vlasništva i sustava prijave i zaštite patenata,
 • surađuju s navedenim i drugim institucijama, tijelima, organizacijama i udrugama u predlaganju poticajnih mjera rasta produktivnosti i konkurentnosti, osobito malih i srednjih poduzeća umrežavanjem njihovih razvojno-istraživačkih aktivnosti i znanstvenih organizacija u razvojno-istraživačkim klasterima, tehnologijskim parkovima, Centrima kompetencije (u daljnjem tekstu CEKOM-i) i drugim oblicima unapređenja tehnološkog razvoja i inovacija,
 • temeljem navedenih i drugih aktivnosti analiziraju i predlažu Nacionalnom vijeću mjere za unapređenje realizacije nacionalnih strategija inovativnog razvoja kao što su Strategija pametne specijalizacije, Strategija inovacija i druge.

Radi međusobnog usklađivanja rada u područjima znanosti, visokog obrazovanja te tehnološkog razvoja i inovacija i predsjednik i potpredsjednici Nacionalnog vijeća po potrebi sazivaju Koordinacije predsjednika i potpredsjednika područnih znanstvenih vijeća.

U slučaju da matični odbor propusti zakonski rok od 60 dana za postupanje iz predmeta svoje nadležnosti, pristupnik/ca upravnog postupka izbora u odgovarajuće znanstveno (umjetničko) zvanje može zahtijevati od nadležnoga područnog vijeća da samo odluči o zahtjevu.

Područno vijeće jedanput godišnje izvješćuje Nacionalno vijeće o svom radu.