Matični odbori sukladno članku 35. st. 5. ZZDiVO sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja na način da potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i prijedlog organizacije koja je pokrenula postupak izbora u znanstveno zvanje za pristupnike/ce u odgovarajućem znanstvenom (umjetničkom) području i polju.

U slučajevima navedenim u članku 35. stavak 7. ZZDiVO, kada matični odbor ne potvrđuje mišljenje i prijedlog organizacije, matični odbor će sam provesti postupak izbora ili zatražiti od iste organizacije ponavljanje postupka, ili zatražiti od druge organizacije pokretanje novog postupka izbora.

Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukoliko matični odbor ne može donijeti konačnu odluku, odluku će donijeti Nacionalno vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje odgovarajućeg znanstvenog ili umjetničkog područnog vijeća.

Predsjednike, tri potpredsjednika (potpredsjednik za znanost, potpredsjednik za visoko obrazovanje i potpredsjednik za tehnološki razvoj i inovacije) i članove matičnih odbora imenuje Nacionalno vijeće na vrijeme od četiri godine.

Članom matičnog odbora može biti znanstveni savjetnik u trajnom zvanju ili redoviti profesor u trajnom zvanju te znanstveni savjetnik ili redoviti profesor.

Za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja ustrojavaju se sljedeći matični odbori:

 

Područje prirodnih znanosti

 • polje biologije
 • polje fizike
 • polje geologije
 • polje kemije
 • polje matematike

 

Područje tehničkih znanosti

 • polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
 • polja elektrotehnike i računarstva
 • polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
 • polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike

 

Područje biomedicine i zdravstva

 • polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije
 • polje veterinarske medicine

 

Područje biotehničkih znanosti

 • polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma

 

Područje društvenih znanosti

 • polje ekonomije
 • polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 • polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije
 • polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti
 • polje prava
 • polje psihologije

 

Područje humanističkih znanosti

 • polja filozofije i teologije
 • polje filologije
 • polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije

 

Interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost)

Za provođenje dijela postupka izbora u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja ustrojava se sljedeći matični odbor:

 

Umjetničko područje

 • polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta.

Radi ujednačavanja i usklađivanja rada predsjednik i potpredsjednici Nacionalnog vijeća po potrebi sazivaju Koordinacije predsjednika i potpredsjednika matičnih odbora. Koordiniranje aktivnosti posebno se odnosi na specifične dodatne zadaće matičnih odbora;

 • analizu znanstvenog doprinosa i promoviranje (do 10%) posebno istaknutih i nadarenih predloženika u izboru za prvo znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u pojedinoj godini,
 • analizu znanstvenog napretka viših znanstvenih zvanja u odnosu na izbor u prethodno znanstveno zvanje i promoviranje (do 10% za svako zvanje) predloženika koji su ostvarili poseban znanstveni doprinos i/ili napredak u odnosu na prethodno razdoblje
 • analiza u suradnji sa senatima sveučilišta znanstveno nastavne aktivnosti sveučilišnih nastavnika i promoviranje predloženika (do 10% za svako zvanje) koji su ostvarili posebno istaknut doprinos u prenošenju znanja i uspjehu studenata i/ili se posebno istaknuli kao gostujući nastavnici na uglednim visoko rangiranim inozemnim sveučilištima
 • analiza u suradnji s javnim institutima i promoviranje (do 10% godišnje za svako zvanje) predloženika pojedinaca koji su se istaknuli kao voditelji svojim programsko organizacijskim sposobnostima i/ili kao istraživači brojem i kvalitetom objavljenih radova, međunarodnih kolaboracija i projekata financiranih iz progama EU, međunarodnih organizacija i drugih zemalja.

Matični odbor jedanput godišnje izvješćuje Nacionalno vijeće o svom radu.