Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na svojoj 61. redovitoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2022., raspravilo je o rezultatima javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički dio)  provedenim od 10. siječnja do 9. veljače ove godine.

Zaključci Nacionalnog vijeća temeljem javnog savjetovanja vidljivi su u Izvješću o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koji je dostupan na ovoj stranici. Uz te zaključke, Nacionalno vijeće je u raspravi uočilo potrebu promjene, tj. dodatnog preciziranja u Umjetničkom području 7. Arhitektura, Umjetničko polje 7.03. Pejzažna arhitektura (krajobrazna arhitektura, krajobrazno oblikovanje).

Nacionalno vijeće smatra da u Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički dio)  ispred riječi polja i riječi grana treba stajati umjetnička, budući je utvrđeno da je ista na nekoliko mjesta nedostajala.

Nacionalno vijeće smatra da u članku 6. Umjetničko polje 7.03 treba izmijeniti tako da glasi:

 Pejzažna  arhitektura (umjetnički dio).

U skladu s tim zaključkom, Nacionalno vijeće mijenja izrijek u Nacrtu prijedloga koji je bio na javnom savjetovanju i otvara dodatno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću samo za te izmjene u trajanju od 15 dana, u odnosu na slijedeći akt:    

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (umjetnički dio)